Domena na sprzedaż

REKLAMA 

FINANSE NIE TYLKO OSOBISTE

Jeden z dwóch Paktów Praw Człowieka, o których utworzeniu zdecydowano już w roku 1947. Ze względu na głębokie rozbieżności co do zawartości Paktu, dopiero w 1954 roku Komisja Praw Człowieka ONZ przekazała dokumenty Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych, te zaś zakończyło pracę w roku 1966 i przyjęło jednomyślnie 16 grudnia w Nowym Jorku razem z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Oba Pakty weszły w życie 3 stycznia 1976.

 

Do 2010 Pakt ratyfikowało 160 państw. Polska ratyfikowała Pakt 3 marca 1977, w stosunku do Polski wszedł on w życie 18 marca 1977 roku.

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w art. 12 głosi: „Państwa Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego”, zobowiązując Strony do zapewnienia tego prawa.

Nasze zdrowie, to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego”, a także wymiar duchowy.

REKLAMA 

FINANSerka. Porównywarki i kalkulatory finansowe online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

Wartość najcenniejsza i niezaprzeczalna!

Zdrowie

układ pokarmowy

zespół jelita wrażliwego

choroba leśniowskiego-crohna

Zespół Jelita Nadwrażliwego

ZDROWIE suma wszystkich informacji

Czynniki sprzyjające utrzymaniu zdrowia

Wyznaczniki zdrowia

Składowe naszego zdrowia

Zdrowie

REKLAMA 

Witaminy, minerały i suplementy

Krzysztof Abramek

Mistrz ofert

Podróże

❓tenczyten

INFO

DIAGNOSTYKA

ZJN | PUBLIKACJE

Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookie, dzięki którym personalizujemy Twoje odwiedziny. Więcej o ciasteczkach.

 

Serwis zespoljelitanadwrazliwego.pl ma charakter edukacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie. Informacje zawarte na stronie nie zastępują porady lekarskiej, decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza.

 

Prezentowanych informacji nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.

OPEN ON NEW TAB SUPPORT THE AUTHOR / OTWÓRZ W NOWYM OKNIE WESPRZYJ AUTORA

zdjęcia: freepik, unsplash (creative commons zero)

Ochrona zdrowia polega na zapobieganiu i leczeniu chorób a także o utrzymaniu dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez korzystanie z usług medycznych, pielęgniarskich oraz pokrewnych profesji medycznych.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, ochrona zdrowia obejmuje wszelkie działania mające na celu promowanie zdrowia, do których zalicza się środki zapobiegawcze, łagodzące i lecznicze, stosowane nie tylko w stosunku do jednostek, ale także w stosunku do populacji.

 

Świadczenie takich usług stanowi o systemie opieki zdrowotnej, obejmującym organizacje rządowe, takie jak Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pomiaru stanu zdrowia dokonuje się po analizie następujących czynników:

 

 •     Zapadalność

 •     Chorobowość

 •     Umieralność

 •     Śmiertelność

 •    Obciążenie chorobowe ludności

 WHO, to organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.

 Strukturę WHO obejmuje m.in.: Światowe Zgromadzenie Zdrowia.

 Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszenia umieralności niemowląt.

 

 Do największych sukcesów tej organizacji należy zwalczanie epidemii groźnych chorób, takich jak: ospa prawdziwa, gruźlica, malaria, cholera czy dżuma poprzez masowe szczepienie.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO

Zdrowie DUCHOWE – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami religijnymi, u innych osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi.

Zdrowie FIZYCZNE – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów.


ZDROWIE PSYCHICZNE:


Zdrowie EMOCJONALNE – zdolność do rozpoznawania emocji, wyrażania ich w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, lękiem, depresją, agresją,


Zdrowie UMYSŁOWE – zdolność do logicznego, jasnego myślenia.


Zdrowie SPOŁECZNE – zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Według Zygfryda Juczyńskiego mylne jest przedstawianie zdrowia i choroby jako przeciwstawnych krańców jednowymiarowej ciągłości.

Stan psychiczny chorego i życzliwość społeczna może równoważyć stan chorobowy. Natomiast problemy emocjonalne lub izolacja społeczna mogą sprawić, iż człowiek mimo pełnej sprawności fizycznej poczuje się chory.

REKLAMA 

FINANSerka. Porównywarki i kalkulatory finansowe online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) na zdrowie indywidualne i zdrowie zbiorowości wpływa wiele czynników. Są to głównie warunki środowiska otaczającego, czynniki genetyczne, warunki ekonomiczne, poziom wykształcenia, stosunki międzyludzkie w bliskim otoczeniu i w rodzinie. W mniejszym stopniu jest to dostępność i korzystanie z opieki zdrowotnej.

 

Według Lalonde'a występują cztery czynniki wpływające na stan zdrowia człowieka. Są to:

 

 • Biologia,

 • Środowisko,

 • Styl życia oraz

 • Opieka zdrowotna.

 

Zdrowie można więc zachować i polepszyć nie tylko dzięki zastosowaniu dorobku zaawansowanej nauki o zdrowiu i opiece zdrowotnej, ale także poprzez wybór prawidłowego stylu życia.

Higiena pozwala na utrzymanie skóry w czystości w celu zapobiegania infekcjom i chorobom oraz o unikaniu kontaktu z drobnoustrojami. Do higieny zalicza się następujące czynności: kąpiel, mycie zębów, używanie nici dentystycznych, mycie rąk szczególnie przed posiłkami, mycie jedzenia przed spożyciem, sterylizacja narzędzi kuchennych przed i po przygotowaniu posiłków i wiele innych.

Ochrona zdrowia w miejscu pracy

 

Wiele instytucji i firm zauważa, że dobre samopoczucie pracowników wpływa korzystnie na wydajność pracy, a także na wzrost morale pracowników i ich lojalność wobec pracodawcy. Programy poprawy samopoczucia w miejscu pracy mogą obejmować salony fitness, prezentacje zdrowotne, ułatwiony dostęp do specjalistów. Niektórzy pracodawcy decydują się na zapewnienie swym pracownikom regularnych wizyt lekarskich, w czasie których lekarz ocenia nie tylko aktualny stan zdrowia pracownika a także ryzyko późniejszego wystąpienia rozmaitych dolegliwości.

Medycyna naturalna należy do nurtów medycyny niekonwencjonalnej. Można ją zdefiniować jako system praktyk mających na celu poprawę stanu zdrowia. Do zadań medycyny naturalnej należy też promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom. Do praktyk tych zalicza się dietę, ćwiczenia fizyczne, kręgarstwo, naturopatię, ziołolecznictwo, utrzymanie higieny, homeopatię, masaże, techniki relaksacyjne (Joga, Taijiquan), akupunkturę, saunę, aromaterapię i terapię Kneippa.

Ćwiczenia fizyczne mają na celu polepszenie lub utrzymanie sprawności fizycznej, oraz zdrowia człowieka. Ponadto jednym z ich celów jest doskonalenie zdolności i umiejętności ruchowych. Częste i regularne ćwiczenia fizyczne są ważnym elementem w zapobieganiu wielu chorobom.

Dieta ma wpływ na zdrowie i wydajność organizmu.

 

Dietetyka analizuje pewne składniki pożywienia, które mogą powodować różne choroby, a także wpływają na pogorszenie stanu zdrowia. Analizuje również suplementy diety, które są skuteczne w zapobieganiu rozmaitym chorobom. Dietetyka próbuje również analizować jak i dlaczego niektóre trendy w dietetyce wpływają na stan zdrowia. Właściwa dieta powinna być także pomocna w wyrównywaniu poziomu energetycznego i właściwego napięcia mięśniowego.

Wyznaczniki zdrowia

Czynniki sprzyjające utrzymaniu zdrowia

suma wszystkich informacji

ZDROWIE

REKLAMA 

FINANSerka. Porównywarki i kalkulatory finansowe online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku

https://www.zespoljelitanadwrazliwego.pl/zdrowie

Zdrowie to wartość najcenniejsza i niezaprzeczalna. Należy o nie dbać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym.

Składowe naszego zdrowia

 Dowiedz się co to jest zdrowie, poznaj składowe naszego zdrowia, jego wyznaczniki, oraz czynniki sprzyjające jego utrzymaniu. Zapoznaj się także z sumą wszystkich informacji, jakie współtworzą definicję zdrowia.

#polecamy

Zdrowie i próby określenia tego pojęcia mają tak długą historię jak sam człowiek.
Zdrowie nie jest zatem związane tylko z brakiem choroby czy niedomaganiem.
Zdrowie w pojęciu ogólnym i powszechnym to stan przeciwny chorobie.

 

Według Hipokratesa zarówno zdrowie (dobre samopoczucie), jak i choroba (złe samopoczucie) zależą od równowagi między tym, co nas otacza (równowaga między człowiekiem a środowiskiem).


 Zdrowie to także potencjał zdolności adaptacyjnych danego organizmu do wymogów otoczenia, do pełnienia ról społecznych, przystosowania się do zmian występujących w środowisku i umiejętność radzenia sobie z tymi zmianami. Ponadto jest ono środkiem umożliwiającym lepszą jakość życia i zasobem gwarantującym rozwój społeczeństwa.
Na utrzymanie zdrowia jednostki ma wpływ kilka aspektów:

 

 • kondycja, aktywność fizyczna,

 • właściwe, racjonalne odżywianie,

 • odporność na stres,

 • utrzymywanie czystości ciała i otoczenia,

 • prawidłowe funkcjonowanie w

        społeczeństwie,

 • poddawanie się profilaktycznym badaniom

        medycznym

Państwa także mają wpływ na zapewnienie ochrony zdrowia swoim obywatelom. Czynnikami budującymi zdrowie publiczne są:

 

 • pokój,   

 • globalne, lokalne i ekonomiczne bezpieczeństwo (obejmujące mieszkanie, żywienie, edukację, zarobki),

 • stabilny system ekonomiczny,

 • odtwarzalne zasoby naturalne,

 • sprawiedliwość i równość społeczna

Zdrowie to również wartość na poziomie społecznym. Stanowi ono dobro publiczne, chronione w imię zasad solidaryzmu i współodpowiedzialności. Zapobieganie chorobom jest celem zdrowia publicznego, które dotyczy całego społeczeństwa.